Importància de gestionar els residus en les empreses

Un dels problemes més importants als quals s'enfronta la societat avui dia és a la gran quantitat de residus que es produeixen. Gestionar els residus correctament, per tant, és una de les prioritats que també afecta de manera directa a les empreses.

La legislació és cada vegada més restrictiva i obliga al fet que les empreses gestionin adequadament els residus que es generen durant el seu procés productiu. Aquesta gestió consisteix a realitzar el procés de tractament dels residus per a un posterior aprofitament o, en el cas de no ser possible l'aprofitament, poder reduir el màxim possible els efectes negatius en el medi ambient.

D'aquesta manera, independentment del sector o tipologia, tots els residus que per la seva grandària, quantitat o perillositat dificultin el servei de recollida, han de ser entregats a empreses especialitzades de gestió de residus.

Per què és important la gestió de residus en les empreses?

La importància ve donada per diferents aspectes: d'una banda, per la contribució a protegir el nostre entorn, evitant així problemes mediambientals, i també, d'altra banda, a la reutilització de matèries.

Amb la recuperació de matèries reciclables s'aconsegueix una gestió més controlada, al reduir l'extracció de noves matèries primeres i, per tant, la contribució a un menor impacte ambiental.

D'aquesta manera, a més de reduir els impactes generats, una correcta gestió dels residus en les empreses permet complir amb la legislació mediambiental i també millorar la imatge davant clients i la societat en general.

El desenvolupament de bones pràctiques mediambientals beneficia a les empreses millorant la seva imatge, tant de manera interna com externa. També influeix positivament en l'eficiència dels seus processos, la qual cosa suposa la incrementació de la competitivitat. Per tant, tot això resulta favorable per a l'empresa, els treballadors, l'entorn i, en conjunt, per a la societat.

Què cal tenir en compte per a la gestió de residus?

Cada empresa genera un tipus de residu i cadascun d'ells deu ser tractat de manera diferent. Posant com a exemple les empreses de construcció que realitzen diferents tipus d'obres i reformes, generen gran quantitat de residus que, malgrat no ser perillosos, s'han de tractar de forma adequada per evitar molestar la ciutadania.

Per tant, un els factors que cal tenir en compte per a la correcta gestió és la separació de residus, utilitzant contenidors per a cada tipus de material. També és essencial que la gestió estigui adaptada a cada tipus de sector i, per descomptat, la seguretat, perquè el procés ha de realitzar-se de la forma més òptima possible.

Per realitzar el procés de manera professional i sense riscos o complicacions, és necessari comptar amb una empresa especialitzada. La importància de gestionar els residus en les empreses és primordial, per aquest motiu, és aconsellable l'ajuda d'una empresa que ofereixi una solució íntegra, de manera segura i responsable.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona