Les 7Rs de l'economia circular

Tot i que tradicionalment en gestió dels residus es va estendre el model de les 3Rs (reduir, reutilitzar i reciclar), els conceptes per entendre el procés i que permeten saber com col·laborar amb la cura el medi ambient, s’han ampliat a set. Les conegudes com a les 7Rs de l’economia circular són claus per ajudar-nos a consumir de manera responsable i enfocar-nos cap a la sostenibilitat.

Què són les 7Rs de l’economia circular?

En contraposició a l’actual model d’economia lineal que consisteix en crear productes, utilitzar-los i rebutjar-los, l’economia circular és un sistema que té per objectiu l’aprofitament dels recursos i la reducció de les matèries primeres.

D’aquesta manera, la continuïtat de les accions de l’economia circular permeten promoure l’aprofitament dels recursos ja existents, el que dona lloc a una reducció de l’impacte ambiental.

Dins d’aquest procés, es pot dir que l’economia circular gira entorn d’una filosofia basada en “7Rs”. Per tant, les 7Rs són paraules que comencen per aquesta lletra i que il·lustren les accions necessàries per enfocar-nos cap a una societat responsable i cap a la sostenibilitat.

Quines són les 7Rs?

Aquestes són les paraules conegudes com a les “7Rs”.

Redissenyar: Introduir l’ecologia en el disseny amb l’objectiu de fabricar productes tenint en compte criteris ambientals.

Reduir: Disminuir tant els productes que consumim com els residus que generem.

Reutilitzar: Tornar a utilitzar els productes amb el mateix o diferent ús, per tal d’allargar la seva vida útil.

Reparar: Abans de rebutjar un producte, intentar reparar-lo perquè torni a realitzar la seva funció.

Renovar: Intentar actualitzar objectes per reutilitzar-los o perquè tinguin una nova funció.

Recuperar: Recuperar materials utilitzats per reintroduir-los un altre cop dins del procés productiu.

Reciclar: Quan un producte ja ha tingut tots els usos possibles, és el moment de reciclar-lo perquè serveixi de matèria primera per a altres productes.

La importància de les 7Rs per al medi ambient

D’aquesta manera, les 7Rs de l’economia circular ens recorden què podem fer en el nostre dia a dia per contribuir cap a aquest model circular. Quan es posa en pràctica qualsevol d’aquestes accions, qualsevol producte o objecte adquireix valor de nou i es contribueix cap a un futur sostenible.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona